آیین نامه مرجوع و تعویض

این آیین نامه جهت تعیین قوانین تعویض و یا مرجوع کالا تعیین گردیده است.

به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تایر رینگ شده مشمول قوانین زیر نمی‌باشد. همچنین تایر نباید بر روی خودرو سوار شده باشد. تشخیص و تایید رینگ نشدن و عدم استفاده از تایر نیز بر عهده کارشناسان مجموعه تایرزون می‌باشد.

خطا در ارسال صحیح کالا و یا ارسال کالای ناسالم از ناحیه مجموعه: هنگامی که کالا به اشتباه برای خریدار فرستاده شود و این اشتباه از ناحیه مجموعه باشد موارد زیر مورد اجرا می‌باشد:

  • چنانچه مشتری تقاضای تعویض داشته باشد کالای اشتباه و یا ناسالم با کالای سالم و مورد سفارش خریدار تعویض می‌شود و تمامی هزینه‌های لجستیک به عهده مجموعه می‌باشد. (حداکثر زمان تعویض 72 ساعت می‌باشد)
  • چنانچه خریدار قصد تعویض نداشته باشد و کالا را مرجوع کند، تمامی هزینه عودت داده می‌شود و کالا مرجوع می‌شود. در این مورد نیز تمامی هزینه‌ها به عهده مجموعه می‌باشد. (در این حالت نیز کالا در مدت حداکثر 72 ساعت مرجوع و مبلغ عودت می شود)

* توجه داشته باشید که تمامی مدارک باید هنگام عودت و یا تعویض کالا تحویل مجموعه گردد.

خطا در انتخاب کالای صحیح از سوی خریدار: هنگامی که کالا توسط خریدار به اشتباه انتخاب شده باشد (به علت عدم آگاهی و دانش کافی خریدار) موارد زیر مورد اجرا می‌باشد:

  • چنانچه سایز تایر مناسب نباشد و یا طرح آج مناسبی از سوی خریدار انتخاب نشده باشد مجموعه حاضر به تعویض کالا با کالای مناسب است. در این صورت تمامی هزینه‌های لجستیک به عهده خریدار می‌باشد. چنانچه کالای مورد تعویض از کالای ثانویه قیمت کمتری داشته باشد مابه التفاوت باید توسط خریدار پرداخت شود. چنانچه کالای مورد تعویض از کالای ثانویه قیمت بیشتری داشته باشد مابه التفاوت توسط مجموعه به خریدار پرداخت می‌شود. (زمان تعویض در این مورد 7 روز کاری می باشد)
  • باید در نظر داشته باشید که چنانچه خطا از ناحیه کاربر باشد به هیچ وجه مرجوع کالا و بازگشت وجه امکان پذیر نمی‌باشد.

* با توجه به اینکه تعویض و یا مرجوع سلیقه‌ای بدون تایید دلیل منطقی از سوی کارشناسان مجموعه مورد پذیرش نیست توصیه می‌شود کمال دقت را در انتخاب سایز و طرح آج تایر مورد نظر داشته باشید.

* تمامی مدارک کالای مورد تعویض باید هنگام تعویض همراه کالا تحویل شود.